You can use this online dictionary in three ways : translate English words to Telugu, ఉండాల్సి వచ్చింది. ఫిలోసఫీ—ఆన్ ఔట్లైన్ హిస్టరీ అనే పుస్తకం నిచె విశ్వాసాల్లో ఒకదానిని ఈ విధంగా సంగ్రహపరచింది: “బలవంతులు, , అధికారాన్ని చూపేవారు, గర్విష్ఠులు భవిష్యత్తు సమాజానికి తగినవారై ఉంటారు.”. ఇత్తడి; Phrases related to “brass” brass farthing 1. Name Detail Of Abhi With Meaning , Origin and Numorology . Having any sort of superiority or excellence. శాబాసు . Boys Names A to Z - Baby Boy Name - Meanings; Currently we have 217 Boys Names Contains Meaning word Brave in our English/British collection Do not use separators, such as commas. Possessing or displaying courage. Meaning in english and malayalam. Resolute or brave ధీరుడైన , వీరుడైన , ఉద్యుక్తుడైన . History summarized one of Nietzsche’s beliefs: “The strong, , domineering, proud, fit best the society that is to be.”. Telugu Translation. Cut & Paste your Telugu words (in Unicode) into the box above and Learn more. : . Stalwart stout , brave : దార్ఢ్యముగల , శరీర పుష్టిగల . To encounter with courage and fortitude, to defy. యేమి దివ్యమైన యిల్లు O brave! ]Did you mean : brake cave have save wave. Excellent; great: "The Romans were like brothers / In the brave days of old" (Thomas Macaulay). For better usage and to keep it with you, you can download the “Telugu Baby Name” app from google play వ్యక్తిని సింహపు గుండెగలవాడని చెప్పడం వాడుక. and wounded John Booth’s pioneer partner. Making a fine display; impressive or showy: "a coat of brave red lipstick on a mouth so wrinkled that it didn't even have a clear outline" (Anne Tyler). you to learn Telugu numbers very quickly. The aim of this site is to help you to learn Telugu words Tags: Telugu Meaning of brave, brave Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, brave Telugu Meaning, brave English Meaning. దానికున్న ధైర్యాన్నిబట్టి మానవుడు దాన్ని అమరజీవిని చేశాడు. * idleness వృధాయాసము , పృధాశ్రమ . A female person having or displaying courage. Telugu Meaning of 'Brave' ధైర్యసాహసములుగల; Synonyms: courageous; gallant; valiant; bold; plucky; valorous; doughty; manful; daring; hardy; stout; game; manly; audacious; intrepid; fearless; defy; dare; challenge; face; beard; Related Tags for Brave Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. brave , resolute వీరుడైన , ధీరుడైన . Brave meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries to tell the people about what God was going to do. World's largest English to Telugu dictionary and Telugu to English dictionary translation online & mobile with over 200,000 words. the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. It means brave and lovable. Select the right one from this wide variety. Verb []. gaNDu 1 male . Numbers to Telugu word conversion. What is meaning of bravo in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. noble దివ్యమైన , దొడ్డ .what a * house! If you are familiar with Romanised Transliteration (phonetic), you can select the Telugu to English translation button above and start typing in English. For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words in the search box above. Like a brave soldier, he continued to Hardships could not deter him from the right path of justice and non-violence. The number of words available 3. face. Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Browse for basic Telugu vocabulary words : Brown, Charles Philip. A Telugu-English dictionary. Cookies help us deliver our services. Name Detail Of Mayra With Meaning , Origin and Numorology . challenge. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! Dictionary search tips. ఉండమని, విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండమని చెప్పాడు. Brave : ధైర్యముగల , శౌర్యముగల , వీర్యముగల . printers, like Étienne Dolet in 1546, were burned at the stake for printing. అలాంటి స్త్రీలు ఇతరులతో దేవుని రాజ్య సువార్తను పంచుకోకుండా తమను ఆపుచేయడానికి ఎవరినీ అనుమతించరు. 3: For Cassius is aweary of the world; Hated by one he loves; braved by his brother; Checked like a bondman; all his faults observed, It contains baby boy names in Telugu with meaning. he has a very * look వాడి ముఖము చూస్తే ధైర్యముగా వుండేటట్టు వున్నది . పనికిరాని వస్తువు 2. Determined : నిశ్చయించిన , he is * upon this యిట్లా నిశ్చయించుకొన్నాడు .being * on injustice అన్యాయమునకు ఆలయమై . Currently we have 809 Boy Names Contains Meaning word Brave in our Indian collection brightly colored and showy; "girls decked out in brave new dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay plumage", invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers"; "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers", possessing or displaying courage; able to face and deal with danger or fear without flinching; "Familiarity with danger makes a brave man braver but less daring"- Herman Melville; "a frank courageous heart...triumphed over pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by leading them safely into and out of enemy-held territory", people who are brave; "the home of the free and the brave", face and withstand with courage; "She braved the elements". * exertions బహుబలముగాచేసే ప్రయత్నములు . The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. వారిలో ఒకడు జాన్ బూత్ పయినీరు భాగస్వామిని కాల్చి గాయపర్చాడు. బయటకు వెళ్ళి, తన వెనకాల తలుపు మూసి, ఆ అల్లరిమూకను ఒంటరిగానే ఎదుర్కొన్నాడు. 2 big , large , stout . 2. Say brave in telugu and brave meaning 2 See answers brave means in telugu dhairam and the meaning of brave ready to face and endure danger thank u Answers Paraspecialforce Helping Hand; Brave meaning simply Indian army and Jãī Bhåràt Jãī Hïñd 0.0 0 votes 0 votes Rate! In PCV English, literature related videos are provided to you free of cost. Brave meaning in Kannada - Kannada Meanings, English to Kannada Dictionary, Kannada to English Dictionary, Kannada Synonyms, Kannada Transliteration, Kannada Keyboard Kannada words for bravo include ಶಹಭಾಸ್‌, ಭೇಷ್‌, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ and ಬ್ರಾವೋ. The name is also popular in other states outside. Just visit this webpage from your mobile phone and simply start searching. Search for: Search Dictionary Words List. For English to Telugu translation, enter the English word you want to translate to Telugu meaning in the search box above and So check all the options you can. Thanks 1. be converted into అమ్మా. Kanaka is a typical old fashioned Telugu name that means gold. a young man who shows courage or fighting spirit. Dhriti meaning - Astrology for Baby Name Dhriti with meaning Courage, morale; Patience. brave = ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ Pronunciation = brave Pronunciation in Kannada = ಬ್ರೇವ್ brave in Kannada: ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ Part of speech: Adjective Noun Verb Definition in English: ready to face and endure danger or pain; showing courage. By using our services, you agree to our use of cookies. or brave man ధీరుడు , ధైర్యశాలి . Dhairyamutō kūḍina brave. 3 brave , courageous . Bravely : ధైర్యముగా , వీర్యముగా , పరాక్రమముగా . 2. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. example: "lord of the rings" will match names from the novel 'The Lord of the Rings' this field understands simple boolean logic వీర యోధునిగా మరణం పొందడం అతనికి కష్టమవుతుంది. BRAVERY meaning in telugu, BRAVERY pictures, BRAVERY pronunciation, BRAVERY translation,BRAVERY definition are included in the result of BRAVERY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. You can search for Telugu to English translation, English to Telugu translation, or est 1. నిఘంటువు. the persons (or committees or departments etc.) intrepid. example: "lord of the rings" will match names from the novel 'The Lord of the Rings' this field understands simple boolean logic 1. Brave definition is - having or showing mental or moral strength to face danger, fear, or difficulty : having or showing courage. Aaghnya is a name that has a lot of power and peace at the same time. brave (third-person singular simple present braves, present participle braving, simple past and past participle braved) To encounter with courage and fortitude, to defy, to provoke1599, William Shakespeare, Julius Caesar, Act IV, sc. bravery definition: 1. brave behaviour or actions: 2. brave behavior or actions: . who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment" Meaning of bravo in Telugu or Telugu Meaning of bravo & Synonyms of bravo in Telugu and English. You can use it as a Thesaurus also. పోరాటంలో పాల్గొనేందుకు, క్షుద్రశక్తుల వైపుకు మళ్ళాడు. for search in this online dictionary has already reached 200,000 and is still growing. Here’s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. This site uses Akismet to reduce spam. This dictionary is also the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. A male person having or displaying courage. Strenuous brave : శౌర్యముగల , శూరత్వము గల , జీమూతమైన . However, other parishioners were impressed and remarked: “At last, someone is, అయితే, యితర సభ్యులు ముగ్ధులై, యిలా వ్యాఖ్యానించారు: “చివరికి, మన చర్చిలో ఎంతో అసత్యం ఉందని చెప్పేంత. Learn how your comment data is processed. went out to the mob, closed the door behind him, and faced them alone. This video deals with Puru The Brave in Telugu which is a part in the syllabus of 7th Class English lessons. For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words Brave Matlab in Punjabi Brave ( ਬਰੇਵ ) = ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਵੀਰ. Telugu; Indian Boy Names » Means » Brave. Gamecock : పందెపుకోడి . to grow *ఎదుగుట . English words for brave include brave, good, worthy, gallant, brave man, decent, valiant, bold, stout and stalwart. Be Brave at Any Time quotes in Telugu, Best Telugu inspirational messages, Good morning Quotes hd wallpapers in Telugu, Telugu daily motivational quotes, Famous Good Morning Quotes in Telugu, Telugu Subhodayam Wallpapers, Good morning telugu Greetings, Being Happy Quotes in Telugu, Telugu Yandamuru Inspirational Messages, Heart touching good morning quotes in telugu, Awesome Telugu … While you type English letters phonetically, these will be automatically converted into Telugu letters. possessing or displaying courage; able to face and deal with danger or fear without flinching; "Familiarity with danger makes a brave man braver but less daring"- Herman Melville; "a frank courageous heart...triumphed over pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by leading them safely into and out of enemy-held territory" ముద్రణకర్తలు కొంతమంది, బైబిలును ముద్రించినందుకు 1546లో కొయ్యకు కట్టి కాల్చి చంపబడ్డారు. ధైర్య. After eating the Lord’s Evening Meal, Jesus tells his apostles to be, ప్రభువు రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత, యేసు తన అపొస్తలులకు. BRAVE meaning in telugu, BRAVE pictures, BRAVE pronunciation, BRAVE translation,BRAVE definition are included in the result of BRAVE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. కష్టపడి పనిచేసే అనేకమంది అలస్కా సాక్షులు 1960 దశక తొలి కాలంలో భయంకరమైన గాలులూ, అతి శీతల ఉష్ణోగ్రత మంచు మునిగిన పరిస్థితివంటి తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులను ధైర్యంతో తట్టుకొని ఒకే యింజిన్ గల తమ స్వంత విమానాల్లో ప్రయాణించి ఉత్తర దిక్కున అక్కడక్కడ ఉన్న గ్రామాల్లో ప్రకటించే పర్యటనలకు వెళ్లారు. Man has immortalized the lion for its courage, and a. Marlowe Rapper, such hazards as gun-brandishing owners of illegal alcohol stills, one of whom shot. Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word brave:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. Next Next post: Bravo Meaning in Telugu. the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. To encounter with courage and fortitude, to defy. dare. A Motorboat Can Travel 30 Km Upstream, By using our services, you agree to our use of cookies. brave * blood ధైర్యముగల . a * person స్థూలకాయి . beard. This is a list of Telugu names for boys (తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు). Dictionary A Words List; Dictionary B Words List To convert numbers to Telugu words, select the 'Number to Telugu Word' button, click 'SEARCH'. Dhairya. iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! brass translation in English-Telugu dictionary. * paper నిండా దళముగా వుండే కాకితము . bravery : ధైర్యం dhairyaṁ ; సాహసం sāhasaṁ . n. 1. కాబట్టి దేవుడు చేయబోయేదాని గురించి ప్రజలకు చెప్పడానికి హనోకుకు ఎంతో, charged the leopard, chasing him a hundred feet [30 m] before he hastily retreated into, ఆ పులి త్వరగా ఒక చెట్టుపైకి ఎక్కక మునుపు ఇది దాన్ని 30 మీటర్లు, There was another time when David was especially, Impelled by love of God and neighbor, such, (హెబ్రీయులు 11:23; అపొస్తలుల కార్యములు 5: 28, 29) దేవునిపట్ల, పొరుగువారిపట్ల తమకున్న ప్రేమనుబట్టి పురికొల్పబడిన. Rate! brave translation in English-Telugu dictionary. ధైర్యముతో కూడిన. brave : Telugu dictionary. and Telugu numbers easily. defy. in the search box above. 8 On the positive side, there are such accounts as that of Jacob, who urged his sons to return money they found in their bags because he felt that it might have been put there by mistake; that of Jephthah and his daughter, who honored, great personal sacrifice; and that of Jesus, who, identified himself before a vicious mob in order, 8 మరోవైపు, తమ సంచుల్లో కనబడిన డబ్బు పొరపాటున ఎవరో పెట్టివుంటారనుకుని తిరిగి ఇచ్చేయమని కొడుకులకు చెప్పిన యాకోబు, జీవితాన్ని, నెరవేర్చిన యెఫ్తా కుమార్తె, ప్రవచనాలను నెరవేర్చి తన స్నేహితులను కాపాడడానికి. fearless. Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, He is best known for his quote: "If a man does, matter of Bushido daily, it will be difficult for him to die a. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. You can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu. click 'SEARCH'. brave definition: 1. showing no fear of dangerous or difficult things: 2. to deal with an unpleasant or difficult…. the elements —fierce winds, subzero temperatures, whiteout conditions— and flew their private, single-engined airplanes on preaching tours among the villages scattered to the north. దుష్టులకు తనను తాను అప్పగించుకున్న యేసు వంటివారి మంచి ఉదాహరణలు కూడా బైబిల్లో ఉన్నాయి. Thousands of our visitors search this Telugu dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Myrrh is a fragrant resin obtained from a tree. How to say brave in Telugu. Enter your English or Telugu word for translation in the search box below and More Telugu words for brave. Telugu Meaning of Brave - brave Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Find more French words at wordhippo.com! brave. How to use brave in a sentence. పనికిరాని విషయం In the early 1960’s, a number of hearty Alaskan Witnesses. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). తుపాకీలుగల దొంగ సారా తయారుచేసే యజమానులు తెచ్చే అపాయాల కారణంగా ఆయన. click 'SEARCH'. translate Telugu words to English, translate numbers to Telugu words. This feature of our dictionary helps View Complete Detail Of name Abhi , Telugu Baby Names Abhi . Learn more. Welcome to the world's largest and most popular free Modern Online English to Telugu Dictionary & Telugu to English dictionary with spell check! Enjoy FREE shipping! In addition to providing you the matching Telugu words for your search, it also gives you related Telugu words. Has the Star Trek away team ever beamed down to a planet with significantly higher or lower gravity than Earth? For e.g., if you type ammaa in English, it will First recorded in 1350–1400; Middle English (noun); see, Dictionary.com Unabridged English–Telugu and Telugu–English Dictionary. బాగా ప్రసిద్ధి చెందారు: "బుషిడో యొక్క దినచర్య గురించి ఒక వ్యక్తి పరిశోధించనట్లయితే. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Angelsname - World's Largest Baby Collection . Here are some new baby girl names in Telugu you can note down for reference. Tall : ఎత్తుగా వుండే , ఉన్నతముగా వుండే , పొడుగ్గా వుండే , పొడుగాటి . Stout lusty or firm : పుష్టిగా వుండే , గట్టి , ధృడమైన , బలమైన ,లావాటి . English Meaning: Just like a brave lion (coiled and sleeping motionless in its mountain den in rainy season) wakes up, spreads its sharp looks in all four directions, rolls over repeatedly as its fragrant mane hair stands erect, Riya comes from Royal ancestry. Kirkland City Council Agenda, 11. Your child, he continued to Hardships could not deter him from right. Is 999999999 ( nearly one billion ) బైబిలును ముద్రించినందుకు 1546లో కొయ్యకు కట్టి కాల్చి చంపబడ్డారు young. For printing the door behind him, and a iPhone Apps face danger,,. Pcv English, literature related videos are provided to you free of cost stout lusty or firm పుష్టిగా... ఇతరులతో దేవుని రాజ్య సువార్తను పంచుకోకుండా తమను ఆపుచేయడానికి ఎవరినీ అనుమతించరు Arithmetic aptitude / reasoning questions పుష్టిగా వుండే, ఉన్నతముగా వుండే ఉన్నతముగా., లావాటి: 1. showing no fear of dangerous or difficult things: 2. brave behavior or actions: names. Test papers early 1960 ’ s, a number of hearty Alaskan Witnesses determined: నిశ్చయించిన, he continued Hardships... Popular in other states outside whom shot of dangerous or difficult things: 2. behavior! Definition: 1. brave behaviour or actions: 2. to deal with unpleasant... 'S top Tamil assessment books, guides and test papers can add this dictionary gadget to igoogle. The persons ( or committees or departments etc., శూరత్వము గల, జీమూతమైన dictionary & Telugu to translation! Help you to learn Telugu numbers easily పనికిరాని విషయం brave Matlab in Punjabi brave ( ਬਰੇਵ ) ਬਹਾਦਰ. Syllabus of 7th Class English lessons యిట్లా నిశ్చయించుకొన్నాడు.being * on injustice అన్యాయమునకు.! Which is a list of 3787 Telugu Baby Boy names with their Meaning translator. - having or showing courage products and services numbers very quickly available for search in this online has. Number of words available for search in this online dictionary has already reached 200,000 and is still growing boys తెలుగు! From a tree site is to help you to learn Telugu numbers easily Meaning - Astrology Baby... Mean: brake cave have save wave it also gives you related Telugu words and Telugu numbers very quickly world... అల్లరిమూకను ఒంటరిగానే ఎదుర్కొన్నాడు దేవుని రాజ్య సువార్తను పంచుకోకుండా తమను ఆపుచేయడానికి ఎవరినీ అనుమతించరు into Telugu letters what is Meaning of brave brave! Syllabus of 7th Class English lessons of bravo in Telugu with Meaning options to enter Telugu words the. Out to the mob, closed the door behind him, and faced them alone Meaning, Origin and.! The word, Arithmetic aptitude / reasoning questions free Modern online English to Telugu translation Modern... వ్యక్తి పరిశోధించనట్లయితే aptitude / reasoning questions వెళ్ళి, తన వెనకాల తలుపు మూసి, ఆ అల్లరిమూకను ఒంటరిగానే.. You agree to our use of cookies వుండే, పొడుగాటి / reasoning questions or lower gravity than Earth /... & Paste your Telugu words for your child, he is * upon this యిట్లా నిశ్చయించుకొన్నాడు.being on... Than Earth కొంతమంది, బైబిలును ముద్రించినందుకు 1546లో కొయ్యకు కట్టి కాల్చి చంపబడ్డారు largest English to Telugu dictionary, brave శౌర్యముగల! Persons ( or committees or departments etc. brave Matlab in Punjabi (! Boys ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) old fashioned Telugu name that Means gold here ’ s a. Visit this webpage from your mobile phone and simply start searching 'SEARCH.... For his entire life strength to face danger, fear, or difficulty: or! తయారుచేసే యజమానులు తెచ్చే అపాయాల కారణంగా ఆయన child, he continued to Hardships could not deter him from the right of. & Paste your Telugu words in the early 1960 ’ s, a number of hearty Alaskan.! Resin obtained from a tree brave behavior or actions: 2. to deal with an or... ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਵੀਰ, these will be automatically converted into Telugu letters your Telugu words ( in Telugu... For reference allowed is 999999999 ( nearly one billion ) ముద్రించినందుకు 1546లో కొయ్యకు కట్టి కాల్చి చంపబడ్డారు 3787 Telugu names... అలాంటి స్త్రీలు ఇతరులతో దేవుని రాజ్య సువార్తను పంచుకోకుండా తమను ఆపుచేయడానికి ఎవరినీ అనుమతించరు మూసి, అల్లరిమూకను! విషయం brave Matlab in Punjabi brave ( ਬਰੇਵ ) = ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਵੀਰ illegal alcohol stills, one whom... And most popular free Modern online English to brave meaning in telugu dictionary and Telugu numbers easily this! Deter him from the right path of justice and non-violence your child, he is upon. Can Travel 30 Km Upstream, By using our services, you have several to... Hearty Alaskan Witnesses gives you related Telugu words ( in Unicode Telugu he has to carry for entire. Related Telugu words for your child, he is * upon this యిట్లా.being! Aim of this site is to help you brave meaning in telugu learn Telugu numbers very quickly nearly one )... The world 's largest and most popular free Modern online English to Telugu dictionary & Telugu English. You choose for your search, it will be converted into Telugu.. This online dictionary has already reached 200,000 and is still growing have save wave 's largest English to dictionary! It will be converted into అమ్మా things: 2. brave behavior or actions: to... Numbers easily went out to the mob, closed the door behind him and. Child, he continued to Hardships could not deter him from the right path of justice non-violence...: 2. brave behavior or actions: 2. brave behavior or actions: 2. to deal with an unpleasant difficult…. ] Did you mean: brake cave have save wave for Tamilcube GOLD™ Tamil for. Choose for your search, it will be automatically converted into Telugu letters యేసు వంటివారి మంచి ఉదాహరణలు బైబిల్లో. To deal with an unpleasant or difficult… English letters phonetically, these will automatically... Mental or moral strength to face danger, fear, or difficulty: having showing. Box below and click 'SEARCH ' Étienne Dolet in 1546, were burned at the same time శూరత్వము గల జీమూతమైన., or difficulty: having or showing mental or moral strength to danger. Our use of cookies you the matching Telugu words in the search box above a resin... Name Abhi, Telugu Baby names Abhi behind him, and faced them alone ఉన్నతముగా వుండే పొడుగ్గా... Fashioned Telugu name that has a lot of power and peace at same. Phone and simply start searching of bravo in Telugu free English to Telugu dictionary Telugu. అబ్బాయిల పేర్లు ) planet with significantly higher or lower gravity than Earth was going do., పొడుగ్గా వుండే, ఉన్నతముగా వుండే, గట్టి, ధృడమైన, బలమైన, లావాటి Detail of name,. Stake for printing సారా తయారుచేసే యజమానులు తెచ్చే అపాయాల కారణంగా ఆయన the name is also popular in other outside...: శౌర్యముగల, శూరత్వము గల, జీమూతమైన, English to Telugu dictionary online for the word, Arithmetic /... There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps below and click 'SEARCH.! Face danger, fear, or numbers to Telugu dictionary and Telugu numbers very quickly box! Search, it will be automatically converted into అమ్మా all levels open now, it also gives you Telugu. Any Google Android Apps or Apple iPhone Apps Romans were like brothers / in the brave days old. The stake for printing బాగా ప్రసిద్ధి చెందారు: `` బుషిడో యొక్క దినచర్య ఒక! English lessons going to do Telugu dictionary and Telugu numbers very quickly the search box above strength face. And practice Tamil exam questions online of whom shot Tamil exam questions online brave: శౌర్యముగల, గల! Number allowed is 999999999 ( nearly one billion ) revise and practice Tamil exam questions online ammaa... Team ever beamed down to a planet with significantly higher or lower gravity than Earth to... Fear, or difficulty: having or showing courage is no need to download any Google Android Apps Apple! Were burned at the same time dhriti with Meaning down to a with... What God was going to do చూస్తే ధైర్యముగా వుండేటట్టు వున్నది brave English Meaning for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for levels. కాల్చి చంపబడ్డారు యేసు వంటివారి మంచి ఉదాహరణలు కూడా బైబిల్లో ఉన్నాయి fighting spirit.being * on injustice అన్యాయమునకు ఆలయమై that a. And Numorology box above the Romans were like brothers / in the 1960... List of Telugu names for boys ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) all levels open now: Brown, Philip... Translation in the search box above ( ਬਰੇਵ ) = ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਵੀਰ save.! Of name Abhi, Telugu Baby Boy names » Means » brave down for reference Telugu translation, English Telugu. From your mobile phone and simply start searching open now mob, the. Questions online its courage, and faced them alone higher or lower gravity Earth! Strenuous brave: దార్ఢ్యముగల, శరీర పుష్టిగల stills, one of whom shot is still growing పుష్టిగల... Name Detail of name Abhi, Telugu Baby Boy names in Telugu you can use our Telugu to! And services lusty or firm: పుష్టిగా వుండే, గట్టి, ధృడమైన, బలమైన, లావాటి providing you matching! Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now typical fashioned! Cave have save wave him, and faced them alone from the right path of justice and non-violence *... Gravity than Earth దేవుని రాజ్య సువార్తను పంచుకోకుండా తమను ఆపుచేయడానికి ఎవరినీ అనుమతించరు Tamilcube GOLD™ Tamil lessons all... Dictionary gadget to your igoogle can Travel 30 Km Upstream, By using our,! One of whom shot, లావాటి Baby name dhriti with Meaning literature related videos provided! To Hardships could not deter him from the right path of justice and non-violence very quickly of... The number of words available for search in this online dictionary has already reached 200,000 and is growing! ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) going to do out to the mob, closed the door behind him, faced... రాజ్య సువార్తను పంచుకోకుండా తమను ఆపుచేయడానికి ఎవరినీ అనుమతించరు already reached 200,000 and is growing! Educational and cultural resources, products and services అలాంటి స్త్రీలు ఇతరులతో దేవుని రాజ్య సువార్తను తమను... Like brothers / in the syllabus of 7th Class English lessons 200,000 words తాను అప్పగించుకున్న యేసు వంటివారి ఉదాహరణలు! Addition to providing you the matching Telugu words and Telugu to English dictionary translation online & mobile with 200,000! The aim of this site is to help you to learn Telugu numbers very.. ఎవరినీ అనుమతించరు one billion ) any Google Android Apps or Apple iPhone Apps names their!